• Активности

Прв симпозиум на Гастроентерохепатолошка секција на медицински сестри и техничари на Р.Македонија при ЗМСТАМ.
Кочани, 28.04.2018 год.

Претседател:
Маја Илијевска

Организационен одбор:
Здравко Јанкоски
Рената Младеновска
Зорица Петкова