Реализирани проекти

  • ЛЕМОН проект (1995)
  • Ексклузивно доење (1996)
  • Рехабилитација на патронажната служба во РМ (2000)
  • Безбедно мајчинство, Кралски колеџ на акушерки (2009-2010)
  • Национална стратегија за безбедно мајчинство на РМ (2010)
  • Рехабилитација на патронажниот систем на РМ (2011)

Тековни проекти